Katakomba

A szemlélődő közös imádság helye

Húsvét otthon

(2020. fényes hét)

Kedves Barátaink!

''Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Alleluja! Az otthoni imádságotokat most ezzel az összeállítással szeretnénk segíteni, követve az Imádkozzunk együtt minden nap című énekesfüzet imarendjét. Akár egyedül, akár másokkal együtt imádkozunk, Roger testvér szavaival mondhatjuk: "Föltámadt Krisztus, szeretnénk olyan mélyen bizalmadban gyökerezni, hogy az örvendezés forrásai soha ne apadjanak ki."

Az egek és a földek énekeljék föltámadásodat, Krisztus!

Bevezető ének

Az egek és a földek énekeljék (111)

In resurrectione tua, Christe, cœli et terra lætentur.
Az egek és a földek énekeljék föltámadásodat, Krisztus!

Zsoltár

A 118. zsoltárból. Az egyes versek között zsoltárválaszként énekelhetjük az Alleluiát (201–209).

1Magasztaljátok az Urat, mert jó,
mert irgalma örökkévaló!

6Az Úr velem van, nem félek,
ember mit árthatna nekem?

14Az Úr az én erőm és dicsőségem,
ő lett az én szabadítóm.

16az Úr jobbja fölmagasztalt engem,
az Úr jobbja győzelmet szerzett!«

17Nem halok meg, hanem élek,
és hirdetem az Úr tetteit.

24Ezt a napot az Úr adta,
ujjongjunk és vigadjunk rajta!

Olvasmány

Szent Lukács evangéliumából (Lk 24,28-35).

Mikor odaértek a faluhoz, ahová mentek, úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták: »Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben van már a nap!« Bement hát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ült velük, fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, de ő eltűnt a szemük elől. Ők pedig így szóltak egymáshoz: »Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, és feltárta előttünk az Írásokat?« Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket. Azok elmondták: »Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!« Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és azt, hogy hogyan ismerték fel őt a kenyértöréskor.


„Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, és feltárta előttünk az Írásokat?” (Lk 24,32)

Ének

Javaslatok:

  • Áldott légy, Uram (62), vagy Bizakodjatok, jó az Úr (51), vagy Surrexit Dominus vere (6)

Csönd

Könyörgések

Az egyes könyörgések után énekelhetjük a Kyrie-t (301–309).

  • Imádunk téged, megváltó Jézusunk, kereszted által le­győzted a halált. Élő Isten Fia, hozzád kiáltunk!
  • Te vagy az építők által elvetett kő, aki szegletkővé lettél, add, hogy egyházad élő köveivé lehessünk!
  • A keresztényekért kérünk, hogy a Föltámadás örömében éljenek, és szeretetük által jelenléted látható jelei legyenek.
  • Az Egyház felelőseiért kérünk, hogy a Föltámadás meg­ünneplése által minden hívővel együtt megerősödjenek a szolgálatban.
  • A népek vezetőiért imádkozunk hozzád, add, hogy az igazság és a béke megvalósításán fáradozzanak!
  • A családokért kérünk, hogy közösen megtalálják a egyetértésre és egymás teljesebb szeretetére vezető utat.
  • Kérünk téged mindazokért, akik betegségben, szomorú­ságban, magányban és otthontalanságban szen­vednek. Add, hogy Föltámadásod a vigasz és a megerő­södés forrása legyen!

Miatyánk

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen.

Ima

Föltámadt Jézus, néha így kiáltunk hozzád: Nem vagyok méltó, hogy befogadjalak, csak egy szót szólj, és meggyógyulok. Életünk középpontjában Evangéliumod a világosság, Eucharisztiád a jelenlét.

Záróének

Maranatha (Jöjj el, Urunk!)